Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the deadline for the submission of tenders has been extended until 29th March 2016 (17h00 in case of hand delivery.
Τίτλος:
Film-making services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/03/2016
17/03/2016
français (fr)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Diffusion des vidéos - Dissemination of videos
Est-ce que la Cour des comptes serait intéressée par la mise à disposition des vidéos sur un des plateformes de partage de contenu à destination des clients, afin de maximiser la diffusion. Would the Court of Auditors be interested in making videos available on one of the content-sharing platforms to maximize their dissemination to the customers?
17/03/2016
Les services de distribution ne font pas partie de l’appel d’offres présent. The dissemination services are out of the scope of this invitation to tender.