Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10650 ‘Provision of IT services related to the Documentum platform’
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
14/06/2016
17/06/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Profiles for extra muros services
In the price schedule the profile of technical consultant prices is intra muros only. For extra muros services, the hourly prices are requested per type of service (evolution and consultancy), and no specific profiles are mentioned. Please confirm that the extra muros services can be provided using any profiles we see fit, and that our approach must be presented in award document 3.
17/06/2016
For the extra muros the tenderers shall provide a price per day/hour of the service and not of the profile.