Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
16.ESI.OP.039 - Access to the European Social Fund (ESF) to support key skills a...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
22/06/2016
22/06/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
value of the contract
We would like to receive confirmation that the maximum total value of the contract is 200,000 euro but that the two contracts foreseen under the framework contract in object cannot be higher than 100,000. Also we understand that the financial offer for Task Ai to Aiii cannot be higher than 15000 eur, for Task Bi and ii cannot be higher than 15000 euro and for task Biii cannot be higher than 50000.
22/06/2016
The maximum total value of the framework contract is EUR 200 000 (page 14 of the Tender specifications). Within above framework, first two specific contracts are already addressed directly by this tender: the total amount for both cannot be higher than EUR 100 000 (p. 14). The total financial offer for all Tasks A.i, A.ii and A.iii cannot be higher than EUR 15 000 (p. 36). The total financial offer for both Tasks B.i and B.ii cannot be higher than EUR 10 000 (p. 36). The total financial offer for the Task B.iii cannot be higher than EUR 50 000 (p. 36).