Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Assurance collective contre les accidents et décès pour les personnes non statut...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
20/09/2016
30/09/2016
français (fr) Nederlands (nl) English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Historique
Pouvez-vous communiquer la démographie des deux catégories de personnel par I/O/A et par type de bénéficiaire (visiteurs, experts, … ou à minima court terme/ moyen-long terme) avec indication de leur âge, leur sexe, leur salaire, durée de leur mission?
30/09/2016
Nous ne disposons pas d'informations plus détaillées que celle contenues dans le tableau des statistiques déjà fourni en réponse à la question 1.