Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Transformación de almacenes en espacio de trabajo en el sótano -2 del edificio A...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
05/01/2017
05/01/2017
español (es)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Documento de confirmación de referencias a contratos similares
En relación al documento de confirmación de referencias a contratos similares durante los últimos cinco años. ¿Este documento debe firmarse por el cliente? o ¿Valdría aportar un certificado de buena ejecución firmado por el cliente?
05/01/2017
Si los certificados de los que dispone responden al criterio y contienen toda la información requerida en nuestro formulario aunque presentada de otra forma, entonces es suficiente presenter dichos formularios que ya tiene a su disposición. En caso contrario, deberá de utilizar nuestro formulario y su cliente deberá de firmarlo.