Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Transformación de almacenes en espacio de trabajo en el sótano -2 del edificio A...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
11/01/2017
11/01/2017
español (es)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
PLAZO DE EJECUCIÓN
Se solicita aclaración sobre cuál es el plazo de ejecución de obra previsto, ya que: En apartado II.2.7 Duración del contrato se indica un plazo de 28 MESES, mientras que en el documento Memoria de Proyecto -punto 6- se incluye un plan de obra de ejecución de 149 días.
11/01/2017
La duración del contrato incluye el plazo desde la firma del contrato hasta la finalización del periodo de garantía, mientras que el plazo de ejecución de las obras de 149 días es el plazo desde la fecha del replanteo hasta la fecha de finalización de las obras determinada en el Certificado Final de Obra.