Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Security and safety services Luxembourg.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
17/08/2017
23/08/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Duration of the contract in months
In Annex A.1 Form 14.1: Bill of Quantities LOT 1 the duration of all fixed costs LOT 1 is set by 58 months whereas the maximum duration of the contract is 5 * 12 or 60 months as described on pg 9 General Specifications B.5. Duration of the contract. Why is there a difference of 2 months please?
23/08/2017
For Lot 1 the Contractor’s mission shall commence before the incumbent contractor’s mission is terminated. The Contract will start with a 2-months Transition Period as described in clause E.1. Please refer to section E.1. for details