Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Collection of soil data in SOTER format from 14 Danube strategy countries, at sc...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
31/10/2017
02/11/2017
English (en)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Choice of database platform
The technical specifications document states that the database must be in Microsoft Access 2010 format. Would you take into consideration an alternative RDBMS cross platform system such as FileMaker?
02/11/2017
Only Microsoft Access 2010 will be considered as database management system for the provision of the database deliverables under Task-A and Task-B