Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Collection of soil data in SOTER format from 14 Danube strategy countries, at sc...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
05/12/2017
12/12/2017
slovenčina (sk) English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
údaje o pôde
Sú, môžu byť údaje o pôde z pôdneho modulu LUCAS (Rámcový štatistický prieskum o využití pôdy/zeme) súčasťou štruktúrovanej databázy SOTER?
12/12/2017
Údaje o pôde z databázy LUCAS nie sú vhodné na použitie v databáze SOTER, pretože tieto údaje o pôde obsahujú iba vlastnosti pôdy pre vrchné vrstvy ornej pôdy, ktoré sa nachádzajú na vzorkovacích miestach LUCASu, zatiaľ čo v databáze SOTER sa vyžadujú údaje z pôdneho profilu a pôdneho horizontu, ktoré budú korešpondovať s terénnymi jednotkami SOTERu a pôdnymi komponentmi.