Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
29/11/2017
29/11/2017
italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Specific Evidence requested for professional and technical capacity
Quali dovranno essere le dichiarazioni firmate da fornire che confermi le capacità linguistiche dei membri del team?
29/11/2017
By “signed declaration” we mean a self-declaration signed by the proposed team members where they state to own the level of spoken and written English requested in the tender specifications.