Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Gestión de Eventos
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
09/01/2018
10/01/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex II.VI - Technical Specifications - Form with environmental criteria
The Annex II.VI mentioned in the Table of Contents of the Technical Specifications seems to be missing. Could you please upload it or let us know where we can find it among the documentation available? El Anexo II.VI referido en el Indice de las especificaciones técnicas parece faltar. ¿Podrían subirlo o indicarnos donde se puede encontrar entre la documentación disponible?
10/01/2018
The Annex II.VI Form with environmental criteria will be uploaded. El Anexo II. VI Formulario con criterios medioambientales se cargará.