Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
17/01/2018
18/01/2018
italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Specific Evidence requested for professional and technical capacity: For requirement a) pag. 28
Tra i dettagli da dichiarare, è possibile indicare solo il nominativo del contatto/cliente a cui abbiamo fornito il servizio, oppure bisogna allagare una dichiarazione da parte di quest'ultimi che accerti la collaborazione con la nostra azienda?
18/01/2018
Your declaration is enough. EFSA does not need a declaration from the clients you worked for.