Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
IT Infrastructure services
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
22/01/2018
22/01/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Deadline for handing in our offers?
Online the time limit says last day to hand in our offer is 16/02/2018 and in the material provided to us it says last day to hand in out offer is 28/02/2018? What date is last day to hand in our offer?
22/01/2018
The official deadline for submission of tenders is 28/02/2018, this will be corrected as soon as possible.