Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
IT Infrastructure services
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
23/01/2018
25/01/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Hosting clarification
Can you please give detailed information about the applications to host within this FwC, regarding data volumes, performance requirements, underlying technologies, etc.
25/01/2018
You find information about the hosting service provided by the Backoffice team under 2.2.4.2 in the tender specifications including details about the application to host and underlying technology. Incident performance requirement are mentioned in 2.2.7.5. Our data volume is on file servers around 12 Tb of data, Sharepoint files around 1 Tb, SQL DB’s around 1.5 Tb.