Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
IT Infrastructure services
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/01/2018
01/02/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Clarification on Profiles
With reference to Technical Annex 3 – Consultancy Profiles, there are descriptions for the profiles of Front Office System Administrator, IT service manager and Audio visual technician. However, in section “2.2.5.1 Requirements concerning the profiles” of the procurement document “EN-Tender Specifications_9196_IT_Infrastructure services”, Profiles required (code) are declared as FrontOffice administrator, Service Level Manager and AV support technician. Our understanding is that the profiles described in Technical Annex 3 correspond to the profiles of “EN-Tender Specifications_9196_IT_Infrastructure services” as below: Front Office System Administrator = FrontOffice administrator, IT service manager=Service Level Manager and Audio visual technician=AV support technician. Please, confirm our understanding, or otherwise clarify.
01/02/2018
Indeed your understanding is correct and Front Office System Administrator is equal to FrontOffice administrator, IT service manager equal to Service Level Manager and the Audio visual technician equal to the AV support technician.