Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
IT Infrastructure services
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/01/2018
01/02/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Standby services
With reference to “2.2.7.3 Standby service” of the “EN-Tender Specifications_9196_IT_Infrastructure services”, it is stated that the contractor and ECDC will agree on the schedule in which weeks the contractor will be responsible to perform standby duty early in advance. Since the hours that will be needed to provide standby services is different (e.g. 24 hours on weekends and holidays) and in order to be possible for us to calculate the cost for this service, could you please clarify the percentage of the Contractor’s standby 42 weeks that will be performed during outside office hours, weekends and holidays?
01/02/2018
The standby duty service is always performed in full calendar weeks. As mentioned under 2.2.7.1 ECDC had during 2017, 242 working days and the regular service hours are from 08:00 to 18:00 as a standard distribution. So 42 stand-by-duty weeks out of 52, can expected to be assigned to the future contractor.