Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Gestión de Eventos
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
27/01/2018
31/01/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Chapter 10.4 IT services, Technical Specifications, pag 31, details on how the costs will be included in the financial proposal.
The second last paragraph of the same page states:"The costs associated with IT capability will be integrated into the price proposed for each type of event defined in the financial offer". What do you mean with IT capability? En el penúltimo párrafo de la misma página indican lo siguiente: “Los costes asociados a las prestaciones IT, se integrará en el precio ofertado para cada tipo de evento definido en la propuesta económica.” ¿Qué entiende por prestaciones IT?
31/01/2018
IT capabilities should read “IT services.” as described in point 10.4. of the Technical specifications. Los servicios IT están relacionados con las tareas descritas en el apartado 10.4