Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
IT Infrastructure services
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
02/02/2018
05/02/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
System Monitoring Tool
With reference to content “8. List of Key performance indicators: Indicators for the work area ICT Backoffice” of the Technical Annex 4 Draft SLA, a “System center monitoring tool” is indicated as a measurement method / procedure for the indicators BO-05, BO-06, BO-07, BO-08, BO-09. Could you please clarify if the abovementioned measurement method refers to the System Center Operations Manager (SCOM) tool of Microsoft? If not could you please specify which is the monitoring tool which shall be used?
05/02/2018
Your understanding is correct. ECDC is using already the Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) and this should be configured to provide the required monitoring.