Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Location d'un automate capable d'effectuer des tests de chimie, immunologiques e...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
05/02/2018
08/02/2018
français (fr) English (en) Nederlands (nl) Deutsch (de)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Appareil à produire l'eau (point I.3.1 du cahier des charges)
En référence au point I.3.1 du cahier des charges, l'équipement doit "inclure l'installation d'un appareil à produire l'eau, si nécessaire pour le fonctionnement de l'équipement". Est-ce que vous travaillez déjà avec un appareil à produire l'eau? En cas de réponse positive, pourriez-vous nous communiquer les coordonnées de l'opérateur concerné? En cas de réponse négative, pourriez-vous nous dire si vous avez une préférence?
08/02/2018
Les spécifications techniques du cahier des charges exigent l'installation d'un appareil à produire l'eau uniquement dans le cas où il serait nécessaire pour le fonctionnement de l'équipement proposé. Actuellement, le pouvoir adjudicateur ne travaille pas avec un appareil à produire l'eau et n'a aucune préférence à ce sujet.