Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
IT Infrastructure services
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
15/02/2018
22/02/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Use of MS SCOM tool
In view of the Q&A number 32, will the ECDC allow the Contractor to use remotely (via a VPN) the System Center Operations Manager (SCOM) tool of Microsoft so that IT infrastructure monitoring can be carried out remotely?
22/02/2018
The future supplier will have VPN access and will be able to manage SCOM remotely (via VPN). Usually we would expect that the SCOM server and infrastructure would run at ECDC. The option to run the SCOM servers and infrastructure on your premises should not create any additional costs for ECDC.