Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Hotel and Travel Booking Service
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
09/03/2018
09/03/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Contract start date
Could you please confirm the anticipated timeline for the commencement of the contract?
09/03/2018
The estimated start date is 1st of June 2018 without this being binding on the Agency.