Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply of books
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/03/2018
19/03/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Discount rates Annex B Technical and financial tender form item 5
Is it possible to enter a mark-up rate instead of a discount rate for a product group? If yes, what notation format should be used?
19/03/2018
It is now possible to enter a discount rate or mark-up rate for product groups. Both Annex B ‘Technical and Financial tender form’ and point 2.5. of the ‘Invitation to tender and tender specifications’ have been revised accordingly to allow this possibility.