Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Monitoring Digital Transformation and Key Enabling Technologies
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
09/04/2018
13/04/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Work Package 3: Production of analytical reports Task 3.2.
On page 22 of ToR, related to task 3.2, it is stated that “On the basis of the work carried out under WP1 and taking the example of the Digital Transformation Scoreboard and of the KETs Observatory reports, the Contractor shall produce publish and promote reports on an annual basis presenting the overall findings of the three monitoring tools with corresponding concrete policy recommendations.” Are these reports the ones related to the list of deliverables indicated at point 3 under WP3 (page 46)? If so, could you please specify if the Contractor has to follow the expected timing of publication indicated for this deliverable on the indicative time table (M24) or the annual basis proposed in the text?
13/04/2018
Yes, these reports are related to the list of deliverables indicated at point 3 under WP3 (page 46). The proposed timing is indicative: Reports on the general findings of the KETs Observatory, inventory and mapping of KETs Technology Centers and DTM with policy recommendations should be prepared on an annual basis, i.e. one set of reports after the publication of the first set of indicators for KETs and DTM tools (after M12) and a second set of reports after the publication of the reviewed indicators (in M24) and of the country reports in M25.