Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Laboratory analyses of topsoil samples collected in the context of the LUCAS 201...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
01/06/2018
01/06/2018
italiano (it) English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
JRC/IPR/2018/D.3/0004/OC Analisi di laboratorio dei campioni dello strato superiore del suolo raccolti nel contesto dell'indagine LUCAS 2018
Buongiorno, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede la cortesia di poter ricevere la documentazione di gara presente nella libreria, relativa a tutti e tre i lotti, in lingua italiana. Nel ringraziare per la disponibilità, si porgono Cordiali Saluti
01/06/2018
Comunichiamo che la traduzione in italiano sarà disponibile nei prossimi giorni.