Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Laboratory analyses of topsoil samples collected in the context of the LUCAS 201...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
07/06/2018
11/06/2018
English (en) italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
LOQ for LOT1
We kindly ask you to inform us about the LOQ for LOT1 especially for heavy metalls but also for basic soil parameters
11/06/2018
Please find here after the limit of quantification (LOQ) in mg/kg for each heavy metal: As 2.84 Cd 0.07 Co 0.15 Cr 0.32 Cu 0.26 Hg 0.00005 Ni 0.27 Pb 1.16 Sb 0.81 V 0.66 Zn 2.12