Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Laboratory analyses of topsoil samples collected in the context of the LUCAS 201...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
12/06/2018
13/06/2018
English (en) italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
LOT 3 start of the project
What is expected time from opening offers, when contract will be signed and project started?
13/06/2018
After the opening of offers, the evaluation process will take place. This full process up to contract signature may take around 2 months depending on the period of year and on the amount of clarifications on the offers that may be needed.