Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Laboratory analyses of topsoil samples collected in the context of the LUCAS 201...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/06/2018
20/06/2018
English (en) italiano (it)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical Specifications to LOT 3
On the 6th page there is the sentence: "For brand names indicated in the Technical Specifications, fully equivalent objects are accepted only if the contractor provides evidence of the equivalence (as per its offer)." What does the brand names mean? Thank you in advance!
20/06/2018
Brands refer to trademarks, standards or producers names.