Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Τίτλος:
Maintenance des installations et travaux électriques, HVAC et sanitaires dans le...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
07/11/2018
09/11/2018
français (fr)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Lot 1 : adaptation/mise à jour des dossiers techniques des installations après chaque intervention.
Pouvez-vous renseigner à titre indicatif un nombre de m2 de bureaux par an, concerné par des travaux de modification?
09/11/2018
Afin de pouvoir vour répondre, pourriez-vous préciser votre question ? Pourriez-vous préciser la référence du cahier des charges ?