Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Τίτλος:
Maintenance des installations et travaux électriques, HVAC et sanitaires dans le...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/11/2018
21/11/2018
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Lots 1 et 2 : proposition de remise
Le soumissionnaire qui remettra une offre de prix pour les deux lots, peut-il proposer une remise de prix au cas où les 2 lots lui seront attribués? Cette remise de prix étant basée sur des effets de synergies et notamment l'administration et la gestion des contrats.
21/11/2018
Le soumissionnaire peut proposer une remise de prix au cas où les 2 lots lui seront attribués mais cette remise ne sera pas prise en considération à fin de comparaison des offres de chaque lot. En même temps, nous voudrions attirer votre attention aux points 9.3 et 9.6 de la partie B du cahier des charges indiquant que si un seul des soumissionnaires remporte les deux lots, le soumissionnaire en question doit nommer deux responsables différents pour chacun des lots et deux équipes différentes de permanence physique.