Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Τίτλος:
Maintenance des installations et travaux électriques, HVAC et sanitaires dans le...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
23/11/2018
26/11/2018
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Lot 2 : systèmes d'extinction dans les cuisines du K3
Pouvez-vous préciser si le remplacement quinquennal des bouteilles d'extinction est à considérer comme un extincteur et fera donc partie des consommables à charge du contractant?
26/11/2018
Oui, ces bouteilles sont à considérer comme des extincteurs à charge du contractant