Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Τίτλος:
Maintenance des installations et travaux électriques, HVAC et sanitaires dans le...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/11/2018
26/11/2018
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Partie 4 - Listes estimatives des matériaux
Pour les fluides frigorifique R134 et R407C vous indiquez l'unité en litre. Doit-on par la suite facturer en litre ou en kg (qui est normalement l'unité requise pour ce genre de gaz)?
26/11/2018
Concernant les fluides frigorifiques R134 et R407C nous avons modifié l'unité. L'unité correcte est kg. Le Formulaire 8 - partie 4 - a été modifié en conséquence.