Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Servicios de seguridad física y suministros
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
12/12/2018
13/12/2018
español (es)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Anexo I - Pliego de Condiciones - Apartdo 13.2.2
Se indica que se ha de aportar una Declaración manifestando que se está en condiciones de aportar al menos dos personas para los perfiles establecidos. En cambio en el Formulario de Respuesta Anexo V, se adjunta un enlace a Europass. Entendemos que solo es necesaria la Declaración, siendo opcional la aportación de los CVs. ¿Es correcto? Gracias y Saludos
13/12/2018
Los candidatos deberán aportar únicamente la declaración conforme se indica en el anexo I.