Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Copernicus European Ground Motion Service – Supporting Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/02/2019
19/02/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Doubt concerning the Tender Specifications, section 1.3.1
Section 1.3.1 says: “450 person days in total would be required to cover the Advisory Board’s activities per year”. In order to compute the total amount of the Advisory Board are we expected to multiply 450 by two (years) and by the “total average of the price” defined in Section 2.2.3.2?
19/02/2019
The 450 person days are for the entire duration of the 24 month long contract and not per year.