Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study of the Risks and Regulatory Issues of Specific Cases of Maritime Autonomou...
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
20/03/2019
22/03/2019
español (es)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
About Submission
Even in the tender specifications is not specified, it is necessary to send a physical documental dossier including all the requested documents to EMSA's address in Lisbon? Or is enough with the E-submission action?
22/03/2019
Please refer to Appendix I - Submission Guidelines and Point 2 of the Invitation to Tender: Tenderers who wish to submit an offer are requested to submit it electronically via the e-Submission application available from the TED e-Tendering website.