Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Multiple Framework Contract in Cascade for Software Development and it Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
12/04/2019
16/04/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Case Study 2
In the section “Context” of the Case Study 2, is established that the tenderer must propose a new architecture that shall include a data analytics software and a central data repository. Nevertheless, in the “Specific instructions / questions” related to the key points to be addressed, there is no point related to the architecture itself. Could you, please, clarify in which key point should we describe our proposal for the architecture?
16/04/2019
This theoretical context must be reflected in the tenderers answers as a whole.