Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
High Resolution Vegetation Phenology and Productivity Monitoring – Biophysical P...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/04/2019
02/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Resampling - pp14
Does the sentence “Besides the natively best possible grid resolution (it might depend on the selected vegetation index), all HRL type deliverables shall also be resampled to the HRL 100 m reference grid” mean that all deliverables shall be resampled?
02/05/2019
All deliverables that are expected to be aligned to the HRL data (see figure 4 of the tender specifications) shall be processed (a) 'natively best possible grid resolution’, and (b) to the 100m x 100m HRL reference grid.