Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
High Resolution Vegetation Phenology and Productivity Monitoring – Biophysical P...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/04/2019
03/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
QA Layer pp19
Which is the expected correlation coefficient?
03/05/2019
The expected correlation coefficient is the Pearson’s correlation coefficient, being a measure of the strength of the linear relationship between two variables. Pearson's r can range between the values -1 to 1. An r of -1 indicates a perfect negative linear relationship between variables, an r of 0 indicates no linear relationship between variables, and an r of 1 indicates a perfect positive linear relationship between variables.