Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cooperative Intelligent Transport System EU Root Certification Authority includi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
06/06/2019
11/06/2019
English (en) italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
[1] CP: 3.2.2.4. Authentication of end-entities’ subscriber organisation (60) second point
Could you please provide the definition of "compliance assessment criteria"
11/06/2019
Compliance/conformity assessment is to be interpreted as defined in the main part of the C-ITS Delegated Regulation 2019/1789 final (where the CP [1] is Annex of, hence the functioning of the main regulation applies in consequence for the purpose of this tender). https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9a2fe08f-4580-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF While the regulation applies in its entirety to this tender, at least the following is of interest in relation to this question: e.g. recitals (14) and (16), provisions in Article 7, Article 13, Article 22(Paragraph 2 and 4), Article 23.