Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract – Technical and Logistical Support to the Activities of the D...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/06/2019
20/06/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
EN-Annex III - List of Prices / price list Q28
may we kinldy ask the contracting authority to provide all tenderers with a document with this column to avoid any mistake please.
20/06/2019
Please add a column to the word version of the list of prices.