Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cooperative Intelligent Transport System EU Root Certification Authority includi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
24/06/2019
25/06/2019
English (en) italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Fatturazione
Con riferimento agli articoli II.19 e II.21.6 della bozza del CONTRATTO DI SERVIZI, si chiede di confermare che, in caso di RTI, ciascuna società emetterà singolarmente fattura per i servizi rispettivamente resi nei confronti della stazione appaltante.
25/06/2019
In riferimento all'articolo I.5 Modalità di pagamento, si informa che il pagamento può essere chiesto dal contraente o capofila in caso di offerta congiunta. In caso di RTI, che è un'offerta congiunta, la fatturazione si effetua solamente dalla parte del capofila.