Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
31/07/2019
31/07/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical specifications for open invitation to tender Par. 15.1 - references
May the services have been provided in other EU-countries?
31/07/2019
Yes, the services may have been provided in other EU-countries.