Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
01/08/2019
02/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical specifications for open invitation to tender, par. 3.1.1
The atrium is accessible by using the GOI. Is all of the glass accessible with the GOI? And how many square meters is the atrium glass?
02/08/2019
Glazing in the atrium is accessible by using the GOI. The largest area of internal glazing to be cleaned is on the south side of the Industry Lounge with 25 panels measuring 4.3m high x 1.8m wide each. Please see also the answer to question 25.