Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Live Speech to Text and Machine Translation Tool for 24 Languages
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Translation
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Κατάσταση
11/08/2019
19/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Selection Criterium 14.2
In the case of a consortium submitting a tender, must the minimum turnover of EUR 3.000.000 for the last three financial years be met by the consortium as a whole, or by every consortium member individually? Also, must the minimum turnover of 3 Mio EUR be reached for every year of the last financial three years, or must the sum of the turnover of the last three financial in sum reach at least that amount?
19/08/2019
Thank you for your question. The minimum turnover of EUR 3.000.000 for the last three financial years should be met by the consortium as a whole. The minimum turnover of 3 Mio EUR should be reached over the last three financial years (sum of the last three years)