Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Assistance to the European Network of Infrastructure Managers (PRIME) in its Act...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
13/08/2019
13/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
No MOVE/C3/2019-515: Question on expert in legal matters (B7)
Dear Madam, dear Sir, the tender No MOVE/C3/2019-515 regarding support to PRIME requests an expert in legal matters (B7) with relevant higher education and 2 years of professional experience in legal matters related to transport and data management. We assume that this expert shall support the working group “Implementing acts” which remains in stand-by and will work, when called, on the draft EU legislation. Can you confirm this and please specify more in detail which kind of support will be expected from this expert. Thank you very much.
13/08/2019
Thank you for the question. Assistance in legal matters is actually less relevant in the context of the work of the 'Implementing acts' subgroup, because the Commission and industry representatives who participate in this group have themselves legal background. Legal expertise, as requested by the tender specifications, is expected to be more relevant in the context of thematic studies within Domain 2. For example: - assess/compare national legislation/rules (e.g. on charging principles, priority rules, performance schemes, contractual agreements with national governments) - assess the requirements of international conventions (e.g. for cargo documentation) - analyze conditions necessary for sharing data (e.g. in the context of the work of the digital subgroup) and develop blueprints for relevant contracts. It could be relevant also for administrative tasks in Domain 3 - e.g. ensuring that event management/communication is compliant with General Data Protection Rules (GDPR).