Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
System Integrator for Communication and Information Systems Processing EU Classi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/08/2019
22/08/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
EN-Tender Specifications.pdf 2.2 Criteria relating to the team delivering the service, page 36 et seq., and 1.4.2 Conflict of interest requirements
For the selection of CVs for the requested profiles is it possible to use the same CV for different profiles, if the criteria for the profiles are met and the conflict of interest requirements are fulfilled?
22/08/2019
The contractor must be able to cover all 14 profiles with 14 different team members.