Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Live Speech to Text and Machine Translation Tool for 24 Languages
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Translation
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Κατάσταση
17/09/2019
18/09/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Question time
We were wondering if, after the selection phase, before tendering, we will again have the opportunity to submit questions. Thank you.
18/09/2019
Selected candidates will have the opportunity to submit questions before tendering. Details will be provided with the letter providing the results of Step 1 of the procedure and inviting selected candidates to submit a tender for Step 2 of the procedure.