Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
System Integrator for Communication and Information Systems Processing EU Classi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
24/09/2019
25/09/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
EN-Fin Prop Form - tab Uplifts
Uplifts/discounts should be offered in relation to the price list of the respective manufacturer. Not all manufacturers offer such a price list. Please describe on which basis the Uplifts/Discounts should be offered in such cases.
25/09/2019
The uplift is a margin that the selected contractor will be allowed to apply to any purchases made within this framework contract. It is a matter of transparency between the contractor and EDA. The contractor is obliged to respect this uplift and not to exceed it. EDA may decide to request, for verification purposes, a proof of the price negotiated between the manufacturer and the contractor, e.g. in the form of a copy of the manufacturer’s offer to the contractor.