Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
System Integrator for Communication and Information Systems Processing EU Classi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
24/09/2019
25/09/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
EN-Fin Prop Form - tab Uplifts
The formula in cell D24 is incorrect. For a correct result, it must be [=D23*(1+D22)]. We ask for appropriate correction.
25/09/2019
Please refer to the updated financial table – “Financial proposal template 25.09.2019” (corrigendum number 2).