Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ISDLS2 — External Service Provision for Development, Maintenance and Consultancy...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
17/10/2019
17/10/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Subcontractors
According to Q&A #33, our understanding is that in case tenderers aim to bring a subcontractor whose share is less than 10 % and it is not needed to fulfill the selection criteria, our understanding is that no administrative documents are needed from the subcontractor and tenderers only need to identify this subcontractor in section 1 "the candidate" and section 3 "subcontractors" of the document "request to participate form". Could you please confirm our understanding is correct?
17/10/2019
As stated in point 4.2 of tender specifications "Tenderers must give an indication of the tasks that they intend to subcontract and are required to identify all subcontractors whose share of the contract is above 10%". If the subcontractor's share is less than 10% of the contract, there is no need to indicate a subcontractor in the Request to participate form nor submit any documentation relating to this subcontractor.