Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ISDLS2 — External Service Provision for Development, Maintenance and Consultancy...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
18/10/2019
21/10/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Economic & Financial Capacity
In regards to evidence in economic and financial capacity, we understand that entities relied upon will also have to provide their profit and loss accounts and annual turnover, additionally to the “statement by the entity on whose capacity the candidate intends to rely” document. Please confirm our understanding or otherwise clarify accordingly.
21/10/2019
Your understanding is correct.